“Een indicatieve & niet-definitieve impressie van het project”

STERMS

Korte beschrijving Hedendaagse woonerf met 20 woongelegenheden in een gemeenschappelijke tuin en met ondergrondse parking. Palend aan het Broekpark in Welle.
Datum 2024-2026
Locatie Broekstraat, Denderleeuw
Type Woningen
Architect Objekt architecten
Bouwheer Woenst
Aannemer /
Verkoop /
Status In ontwikkeling

BESTAANDE TOESTAND

SITUERING

“Voor voornoemd goed wordt een verkavelingsaanvraag ingediend voor de oprichting van een groepswoningbouwproject bestaande uit twaalf woningen in halfopen verband en acht woningen in gesloten verband.

Opzet is expliciet te voorzien in een hedendaags woonerf. Gezien in de omgeving reeds voldoende ‘klassieke verkavelingen’ en villawoningen voorhanden zijn. Om in te spelen op de huidige woontrends (compacter wonen, gedeelde ruimtes, …) en bij te dragen aan de hedendaagse stedenbouwkundige visies (open ruimte sparen, bestaande juridische reserve bouwgrond optimaal benutten, …). Voorliggend project voorziet ook om in te spelen op de gezinsverdunning die zich sterk aan het doorzetten is in de woonmarkt2.

Het te ontwikkelen erf schakelt de woningen per 2, 3, 4 of 5. De woningen zijn compact opgevat, maar alle comfort zal aanwezig zijn (bergruimte, aparte toiletten, …). De woningen beschikken minstens over 2 of 3 slaapkamers en kunnen mogelijks meegroeien met de bewoners door de zolderruimte verder in te richten. Gelet op de huidige normen zullen deze duurzaam verwarmd worden en minstens BEN woningen betreffen.

Verder zullen de woningen beschikken over een privatieve buitenruimte met terras (5m+5m) dat aangevuld wordt door een ruim en groen gekaderde gemeenschappelijke buitenruimte. Deze gemeenschappelijke buitenruimte wordt niet overgedragen aan het openbaar domein en zal niet publiek toegankelijk zijn.

Het ontwerp zal één architecturaal en stedenbouwkundig geheel vormen en gezamenlijk opgetrokken moeten worden.

PLANNEN

De buitenruimte zal ook als één geheel ontworpen, aangelegd én worden. Het voorliggende concept voorziet, op de privatieve buitenruimtes na, in verschillende tuinkamers (in de hoeken van het terrein), een binnenplein en “terrasruimtes”. Het concept voorziet tevens om het aanwezige talud te beplanten met struiken en planten om het straatbeeld verder bijkomend in te groenen. Zo is er ook een groene corridor met opgaand groen voorzien langsheen de overige perceelsgrenzen om het project in te kapselen i.f.v. het woongenot van de toekomstige bewoners. Deze ruimtes dienen allen nog in detail uitgewerkt te worden in de fase van omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Het is helaas nog niet mogelijk in het omgevingsloket om één gezamenlijk dossier (één OMV referentie) in te dienen voor het verkavelen en bebouwen van gronden tegelijk.

Er wordt expliciet gekozen om de woningen in te planten bovenop het talud. Zo blijft het talud bewaard, kan deze verder ingegroend worden en komen de toekomstige woningen op voldoende afstand van de bestaande woningen te staan. Op deze manier wordt een bakstenen wand van mogelijks 3 bouwlagen met 10 tot 15 aparte opritten (met aanzienlijk grondverzet) voorkomen langsheen de Broekstraat (cfr. een ontwikkeling gelijkaardig aan nrs. 145-147). De woningen volgen maximaal het bestaande maaiveld, om onnodig grondverzet te vermijden.

Bewonersparkeren wordt verplicht ondergronds georganiseerd. Op deze manier dient slechts 1 inrit aangelegd te worden. Bezoekersparkeren kan ter hoogte van deze inrit voorzien worden.

Zo kan het binnenplein verkeersvrij gehouden worden en bijdragen aan een rustig woon- en leefgenot. Enkel voor laden en lossen (verhuizingen, …) & de nooddiensten zal het binnenplein toegankelijk zijn via een inrit (grotendeels in grasdallen, nabij lot 1)). Een inrit die aan de straatzijde afgesloten wordt met een (niet automatische) poort om onnodig/frequent gebruik tegen te gaan.

Thans is voorzien in een circulatiekoker vanuit de ondergrondse garage richting het binnenplein. Deze circulatiekoker zou bovengronds uitgebreid kunnen worden met een gemeenschappelijk lokaal (open of gesloten) op maat van het project; i.f.v. eventuele bewonersactiviteiten.

Ondergronds kan eveneens voorzien worden in een ruime afgesloten fietsenberging (met laadpunten).

Graag wordt verwezen naar het referentieproject Hof ter Smissen dat volgens hetzelfde concept ontwikkeld werd, vlot bewoners kon aantrekken en momenteel bewoond wordt zoals vooropgesteld. Waardoor geconcludeerd kan worden dat dergelijke woonconcepten (compacter wonen, meer gemeenschap, minder privatief, duurzaam, …) succesvol en gevraagd zijn.

Voorliggende aanvraag voorziet enkel in het verkavelen van de gronden.

Voor de overige werken (zoals hierboven reeds deels aangehaald) zal een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd worden.

VERKAVELINGSPLAN

REFERENTIES

Andere projecten die te koop zijn